Ankara Çevre Düzenleme

Çevre Düzenleme ile çevre düzenleme projesi; ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete açmak, tanıtımını sağlamak, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunlarını çözmek, alanın ihtiyaçlarını çağdaş, teknolojik gelişmelerin gerektirdiği donatılarla gidermek amacıyla her ören yerinin kendi özellikleri göz önüne alınarak hazırlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenleme projelerine, çevre düzenleme projesi deniyor.
 
Çevra düzenleme projelerinin, koruma amaçlı veya diğer uygulama planları doğrultusunda hazırlanmaları gerekiyor.
 
Çevre düzenleme projesi; Çevre düzenleme projeleri, ören yerinin niteliğine bağlı olarak, uygulamaya yönelik her tür fiziki-mekansal düzenlemelere ilişkin hedef,ilke, yaklaşım ve tekniklerin belirlenmesini, yönetim modellerinin saptanmasını içerecek şekilde hazırlanıyor.
 
Projede, kullanıcı profili belirlenerek, kullanıcılara göre tasarım yapılıyor, ayrıca engelli, çocuk, yaşlı gibi dezavantajlı kullanıcıların gereksinimlerine yönelik düzenlemeler de yer veriliyor.
 
Çevre düzenleme projesi ile projelendirme sürecinde doğal çevreye (iklim, toprak, su, doğal yapı, flora, fauna vb.) ilişkin faktörler belirlenerek, yapılanmış çevre (yapılar, binalar, kültürel varlıklar, gibi) ve sosyal (yaşam, çalışma, dinlenme olanakları, vb.) çevre üzerindeki etkileri ve birbirleri arasındaki etkileşimleri saptanıp ve bu verilere dayanarak koruma kullanma dengesi sağlanıyor.